Geschillenregeling

Bent u het niet eens met de behandelaar van uw zaak over de haalbaarheid van uw zaak? Of over de wijze waarop de medewerker uw zaak juridisch inhoudelijk verder behandelt? Dan is er een verschil van inzicht met ons. En geldt de geschillenregeling. Dan kunt u vragen of wij de zaak voorleggen aan een advocaat die u kiest. Onze medewerker wijst u ook op deze mogelijkheid. U kunt geen gebruik maken van de geschillenregeling als u het oneens bent met het oordeel van een advocaat of de behandelaar van uw zaak die wij namens u hebben ingeschakeld.

Wat houdt de geschillenregeling in?

De volledige tekst van de geschillenregeling leest u in de Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering onder het kopje 'Wat gebeurt er als de verzekerde het niet met ons eens is?'. Hieronder leest u een korte samenvatting.

De advocaat geeft een bindend advies

U kiest een advocaat. Deze ontvangt van ons alle stukken die van belang zijn. Wij vragen hem zijn oordeel te geven. U geeft de advocaat een toelichting op uw standpunt. Het oordeel van de advocaat is bindend voor ons. Wij helpen u verder in overeenstemming met het oordeel van de advocaat. De kosten zijn voor onze rekening en komen niet ten laste van het verzekerde kostenmaximum. Wij kunnen besluiten de verdere behandeling van uw zaak over te dragen aan een advocaat of andere externe deskundige. In dat geval geven wij de opdracht niet aan de advocaat die het advies heeft uitgebracht of aan een collega van hetzelfde kantoor.

Bent u het niet eens met het oordeel van de advocaat die wij namens u hebben ingeschakeld?

Of wilt u niet dat wij de behandeling van uw zaak voortzetten op basis van dit oordeel? Dan kunt u de zaak voor eigen rekening en risico voortzetten. Krijgt u alsnog geheel of gedeeltelijk gelijk, dan betalen wij de redelijke kosten van rechtsbijstand die u gemaakt heeft.