Privacy

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de (Wbp) specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Meer informatie over deze gedragscode kunt u lezen op de site van het Verbond van Verzekeraars. Onze gegevensverwerkingen zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). U kunt deze meldingen terugvinden op de website van het CBP.

Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere persoonsgegevens van u nodig, zoals medische en strafrechtelijke gegevens. Voor de verwerking van deze bijzondere gegevens gelden aanvullende regels:

  • Bij de uitvoeringen van sommige overeenkomsten zijn gegevens betreffende de gezondheid nodig. Als er daarnaast gegevens van een arts nodig zijn wordt er altijd eerst om uw toestemming gevraagd. Er wordt dan aan u aangeven waarom deze informatie van u nodig is en om welke gegevens het gaat. Het opvragen en verwerken van uw gegevens omtrent de gezondheid gebeurt uitsluitend door de medisch adviseur. Alle medewerkers die kennis kunnen nemen van gegevens omtrent gezondheid hebben een geheimhoudingsverplichting.
  • Voor de risicobeoordeling wordt bij sommige overeenkomsten gevraagd naar het strafrechtelijk verleden van een klant. Wij vragen alleen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een verzekering.

Raadplegen databank Stichting CIS

Om een verantwoord risico- en fraudebeleid te kunnen voeren, kunnen wij persoonsgegevens raadplegen bij en doorgeven aan de Stichting CIS in Den Haag. CIS is de afkorting van het Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stichting CIS. U vindt hierover meer informatie op www.stichtingcis.nl.

Vragen over ons privacybeleid 

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U ontvangt binnen vier weken een overzicht van uw gegevens. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens dan kunt u ons verzoeken om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen.
Voor alle vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of over de werkwijze van de Stichting Rechtsbijstand ZLM op het gebied van privacy neemt u per e-mail contact op met de afdeling Marketing.